top of page

גזיר דקיק

Torilis tenella

סוככיים Apiaceae

משפחה:

גזיר דקיק

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככיים. העלים גזורים-מנוצים פעמיים. הפרחים האופיינים למשפחה נישאים בראשי הענפים על עוקצים ארוכים.

30

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

הפרי עלול להצמד לבגדים אבל סה״כ צמח לא מזיק ולא מפריע, נותן כיסוי ירוק נמוך ואין סיבה להוציאו מהשטחים הפתוחים בגינה

bottom of page