top of page

תלתן הפוך

Trifolium resupinatum

קטניות Fabaceae

משפחה:

תלתן הפוך

צמח בר חד-שנתי נפוץ ממשפחת הקטניות. התלתן הוא סוג גדול המונה מעל 50 מינים בבר הא״י. כמו כל הקטניות יש לתלתן חשיבות כצמח מקבע חנקן ומגדלים אותו בחקלאות כזבל ירוק במחזור זרעים וכמספוא לבהמות. השם תלתן ניתן לסוג בגלל שהעלה מורכב מ-3 (תלת) עלעלים היצאים מנקודה אחת. תלתן הפוך צומח במרבדים המורכבים מהרבה פרטים הצומחים יחד בצפיפות. פורח באביב בפרח סגול. עלה הכותרת הגדול, המכונה מפרש, ניצב אופקי לקרקפת בעוד שברוב מיני התלתן הוא אנכי ומכאן השם תלתן הפוך.

30

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח מקבע חנקן מעשיר את הקרקע ואינו קוצני, מומלץ להשאיר בגינה

bottom of page